Vetenskapligt förhållningssätt i skolan

Vetenskapligt förhållningssätt i skolan

Skolverket menar att utbildnigen i alla skolformer ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad menas egentligen med detta? Detta innebär kort och gott att man är beredd på att ompröva och ifrågasätta inarbetade arbetssätt när man planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Att tänka vetenskapligt och basera sin grund på beprövad erfarenhet är en förutsättning för att kunna arbeta mot målet och tillslut nå det.

Detta arbetssätt har två viktiga pelare: Vikten i att ställa frågor och att stärka professionen och kvaliteten i utbildningen.

Vikten av att våga fråga

Genom at kollegor tillsammans prövar olika metoder och arbetssätt kan lärare sätta ord på och motivera hur och varför undervisningen stödjer och stimulerar barnens och elevernas lärande och utveckling. Ett vetenskapligt förhållnigssätt kan öppna upp för frågor såsom:

  • Vad fungerar bra i vårt arbete och hur vet vi det?
  • Hur gynnas barnens/elevernas lärande?
  • Vad behöver vi förbättra och hur kan vi göra det?
  • Vilken kunskap kan vi grunda våra beslut i?

Dessa frågor bidrar allihopa till en förbättrad undervisning. Med hjälp av ett vetenskapligt förhållningssätt kan dessa frågor angripas.

Stärkt profession och kvalitié av utbildningen

När man ska blanda in forskning i utbildning är det väldigt viktigt att besitta kunskap om hur man väljer ut rätt forskning och hur man använder den. Genom att tillsammans med kollegor pröva och utvärdera olika metoder och arbetssätt uppstår möjligheter för lärare att få kunskap om, och att sätta ord på, hur och varför undervisningen stödjer och stimulerar barnens och elevernas lärande och utveckling. Extra viktigt är detta nu, då utbudet av information och färdiga koncept är stort.

Snarare än att leta färdiga utbildningskoncept behöver lärare och rektorer hitta former för att långsiktigt och systematiskt bygga upp sin kunskapsbas med utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men när forskning ska användas för att utveckla det pedagogiska arbetet behövs också kunskap om hur man kan välja ut och använda sig av den.

Lämna ett svar